Konferencja Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych jest konferencją cykliczną odbywającą się od roku 1995.

Dotychczasowe konferencje tego cyklu to:

 • Środowisko przyrodnicze dorzecza Parsęty, stan badań, zagospodarowanie, ochrona
  (Kołobrzeg 8-9. XI.1995),
 • Powodzie rzek Przymorza Bałtyku i innych regionów Polski. Uwarunkowania, przebieg, skutki w środowisku przyrodniczym (Kołobrzeg 25-27.X.1999),
 • Obieg wody, uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym (Kołobrzeg 16-18.X.2002),
 • Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym (Kołobrzeg 20-22.IX.2006),
 • Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji
  (Kołobrzeg 26-28.X.2009),
 • Wpływ antropopresji na funkcjonowanie zlewni i dolin rzecznych (Luboradza k. Barwic 24-26.IV.2012).

Zaplanowana konferencja jest siódmą z tego cyklu. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych i aplikacyjnych nad znaczeniem obiegu energii i materii w funkcjonowaniu środowiska geograficznego zlewni rzecznych. Główne problemy konferencji to:

 • uwarunkowania morfolitodynamiczne, hydrometeorologiczne i antropogeniczne obiegu wody w zlewniach rzecznych różnych geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów młodoglacjalnych,
 • procesy korytowe i ich wpływ na kształtowanie i rozwój dolin rzecznych,
 • wpływ erozji wodnej gleb na zlewnie rzeczne oraz funkcjonowanie dolin i koryt rzecznych,
 • znaczenie procesów katastrofalnych w odprowadzaniu materii ze zlewni rzecznych,
 • wpływ zagospodarowania i antropopresji na odpływ wody i materii ze zlewni rzecznych,
 • wpływ gospodarowania w zlewniach rzecznych na ograniczanie wielkości erozji wodnej gleb,
 • znaczenie zabezpieczeń przeciwerozyjnych dla zachowania prawidłowego funkcjonowania zlewni rzecznych,
 • metody badań w zakresie funkcjonowania geoekosystemu zlewni rzecznych.

Podejmowana problematyka jest priorytetowa w badaniach środowiskowych w zakresie oceny aktualnego stanu, tempa przemian i tendencji rozwoju struktury krajobrazowej Polski, Europy i świata. Zapraszamy geografów i przyrodników różnych specjalności do uczestnictwa w konferencji.